Skip to content

Privacybeleid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Hospice Altena, gevestigd aan de Anemoonstraat 63, 4255JE in Nieuwendijk en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 74130137 en door de nog op te richten Stichting Vrienden van Hospice Altena, hierna - gezamenlijk - aan te duiden als Hospice Altena.


Verwerking van persoonsgegevens door Hospice Altena
Voor Hospice Altena is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Hospice Altena respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Hospice Altena streeft ernaar om de privacy van haar (website-)bezoekers, donateurs, cliënten, personeel en vrijwilligers zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, over het verstrekken van uw gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met uw zorgverlener, leidinggevende, of coördinator.


Doeleinden van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden door Hospice Altena verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 2. Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 3. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 4. Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 5. Om u te informeren over nieuwe producten en / of diensten van Hospice Altena;
 6. De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 7. Het doen van klanttevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;
 8. Het verbeteren van de website en de dienstverlening van Hospice Altena
 9. Voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven en afspraak-herinneringen die per e-mail worden verzonden
 10. Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 11. Het behandelen van geschillen en het doen uitvoeren van de accountantscontrole.


Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 1. De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1sub a Avg)
 2. Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en / of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1sub b Avg)
 3. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1sub c Avg)
 4. Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1sub d Avg)
 5. De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitvoering van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1sub e Avg)
 6. De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Hospice Altena of van een derde (artikel 6 lid 1sub f Avg)


Uitleg gerechtvaardigde belangen
Voor de hiervoor als [f] genummerde doeleinden beroept Hospice Altena zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang.

Het gerechtvaardigd belang van Hospice Altena is in die gevallen in het volgende gelegen:

 1. Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van Hospice Altena
 2. Beveiliging en beschikbaarheid van de ICT voorzieningen
 3. Fraudepreventie
 4. Kwaliteits- en trainingsdoeleinden
 5. Interne audits om de kwaliteit van de zorg
 6. Uitvoering geven aan het personeelsbeleid


U kunt zich tegen deze verwerking verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dit recht vindt u verderop in dit statement.


Verplichte verstrekking
Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Hospice Altena niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.


Doorgifte aan het buitenland
Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER) Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.


Geautomatiseerde besluitvorming en profiling
Hospice Altena maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling.


Bewaartermijn
Hospice Altena bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen.


Beveiliging van uw persoonsgegevens
Hospice Altena zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk. Personen die namens Hospice Altena toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Hospice Altena verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van haar verwerkers en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.


Uw rechten
Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten deze rechten voor u op een rijtje.


Inzagerecht
U heeft het recht de door Hospice Altena verwerkte persoonsgegevens in te zien.


Correctie- en verwijderingsrecht
U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.


Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op uw toestemming, het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen. Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren activiteiten van Hospice Altena en soortgelijke verwerkingen dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de direct marketingdoeleinden worden gebruikt.


Recht op beperking
U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Hospice Altena de verwerking van uw gegevens tijdelijk 'bevriest'. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 1. In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 2. Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
 3. Indien Hospice Altena de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 4. In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.


Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de door u aan Hospice Altena verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij. Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derden partij waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.


Intrekken van toestemming
Voor de hierboven beschreven gegevens geldt dat -wanner wij u gegevens verwerken op basis van uw toestemming- U ten allen tijde het recht heeft een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.


Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van de rechten is voor in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de onderstaande contactgegevens.


Termijnen
Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hiervoor binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/ of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden


Identificatie
Wij kunnen bij alle vragen verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden. Schrijft u op de kopie dat het een kopie betreft en voor wie en met welk doel de kopie verstrekt wordt, de datum waarop u de kopie afgeeft. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt alleen ter vaststelling van uw identiteit gebruikt en na vaststelling vernietigd.


Individuele afweging bij ieder verzoek
We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of de gang naar de rechter maken. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.


Toezichthouder
Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Vragen
Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Hospice Altena. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.


Wijzigingen
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Hospice Altena. Hospice Altena kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacy statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.


Contactgegevens
Als u vragen heeft over dit privacy statement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.


Bestuurssecretariaat Stichting Hospice Altena
info@hospice-altena.nl

Dit privacy statement is voor het laatst herzien op 06-09-2019